Фирма „ДЖИ ЕЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД е с основен предмет на дейност  инвестиционно проучване и проектиране на всякакъв вид строежи. Екипът е съставен от висококвалифицирани инженери с дългогодишен опит и предоставя голям обхват от инженерни услуги в енергетиката и строителството с акцент в консултирането и проектирането.

Благодарение на дългогодишния си опит всеки клиент, обърнал се към нас, може да разчита на коректно и надеждно партньорство, с богат опит в проектирането по част Електротехническа. Основни направления в работата на фирмата са:

  • Проектиране на вътрешни електрически инсталации – осветителни, силови, заземителни, мълниезащита, структурни кабелни системи /СКС/, телевизионна, телефонна и видеодомофонна, озвучаване, видеонаблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни системи, пожароизвестяване и други в жилищни, административни, обществени и промишлени сгради;
  • Проектиране по част КИПиА на помпени и пречиствателни станции;
  • Проектиране на външно електрозахранване (кабели СрН, кабели НН, трафопостове и АВР);
  • Проектиране на изкуствено осветление на открити площи – улици, паркове, спортни обекти;
  • Изготвяне на проекти за реконструкция на електропроводи НН и СрН;
  • Проектиране на централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаични електроцентрали и др.
  • Проектиране на светофарни уредби
  • Проектиране на „Умни къщи“ (Smart homes)
  • Изготвяне на ел. схеми към ПУП-ПРЗ

Наши партньори са: