Пречиствателна станция за отпадни води Стрелча

Проектът представлява пречиствателна станция за отпадъчни води от гр. Стрелча. Самият обект се състои от технологична сграда, входна помпена станция, резервоари за утаяване SBR и други спомагателни съоръжения. За обекта бяха проектирани въздушно кабелен преход /ВКП/ 20kV, кабелна линия 20kV, трафопост тип БКТП 20/0,4kV, дизелагрегат, вътрешни осветителни, силови и слаботокови инсталации. Заземителение и мълниезащита. Проекта по част КИПиА, разработен на базата на техническо задание. Проектирането се реализира на базата на полево оборудване, контролери и система за супервайзорно управление и предаване на данни /SCADA/.

Възложител:Община Стрелча
Локация: гр. Стрелча
Статус:В проект
РЗП: